Selecteer een pagina

Algemene voorwaarden

 

Artikel 1 ALGEMEEN

1. Op al onze aanbiedingen en de door ons geaccepteerde opdrachten zijn deze algemene voorwaarden van toepassing, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.

2. Indien opdrachtgever al dan niet op grond van een projectvoorstel van ons, schriftelijk of mondeling een opdracht aan ons verstrekt, komt de overeenkomsttussen ons en opdrachtgever tot stand met de door ons aan de opdrachtgever te zenden opdrachtbevestiging, en niet eerder.

3. In deze voorwaarden wordt met ‘wij’, ’ons’, ‘onze’ bedoeld EVMC2, Hendrik van Veldekestraat 8 6367 SB VOERENDAAL

Artikel 2 PROJECTVOORSTELLEN

1. Onze projectvoorstellen zijn vrijblijvend. Wij zullen ons inspannen om in onze projectvoorstellen een zo goed mogelijk beeld te geven van de uit te voeren werkzaamheden. Onze projectvoorstellen zijn vier weken geldig vanaf de datum van ons voorstel, tenzij daarin anders is vermeld. Zolang nog geen projectvoorstel tot stand is gekomen, hebben wij het recht onze capaciteit elders in te zetten en het projectvoorstel te wijzingen.

2. Onze projectvoorstellen zijn gebaseerd op de informatie die door de opdrachtgever wordt verstrekt. Opdrachtgever staat ervoor in dat hij naar beste weten alle voor de opzet, uitvoering en afronding van de opdracht essentiële informatie heeft gegeven.

Artikel 3 PROJECT UITVOERING- EN DUUR

3.1 Wij zullen ons inspannen om overeenkomstig de afspraken, de werkzaamheden uit te voeren en hetgeen daarmee wordt beoogd te realiseren. Onze verplichtingen bestaan louter uit inspanning verbintenissen.

3.2 Het staat ons vrij bij de uitvoering van de overeenkomst die medewerkers en/of hulppersonen in te schakelen, die wij daarvoor geschikt achten.

3.3 Aanvullende en/of gewijzigde werkzaamheden, anders dan vastgelegd in ons projectvoorstel, zullen pas worden uitgevoerd indien deze door ons schriftelijk zijn bevestigd. Eventuele hiermee gepaard gaande extra kosten zullen door ons aan de opdrachtgever in rekening gebracht.

3.4 Indien opdrachtgever niet tevreden is over de door ons geleverde werkzaamheden en het daaruit voortvloeiende resultaat, zal zij ons hierover terstond schriftelijk berichten. Wij zullen in goed overleg opdrachtgever voorts een plan van aanpak doen toekomen waarin de geuite bezwaren worden geadresseerd. Indien opdrachtgever hiermee akkoord gaat, zullen wij dit plan van aanpak uitvoeren op basis van dezelfde condities en ons afgesproken of op dat moment gehanteerde dag- of uurtarief.

Artikel 4. HONORERING

4.1 Indien als honorarium een vaste prijs is overeengekomen, dan zal dat honorarium tezamen met de voorschotten en overige kosten – voor zover niet in de vaste prijs verdisconteerd – alsmede de BTW, in gelijke maandelijkse termijnen gedurende de (beoogde) looptijd van het project in rekening worden gebracht. Deze termijnen zullen achteraf worden gefactureerd en betaald.

4.2 Indien als honorarium geen vaste prijs is overeengekomen, wordt ons honorarium berekend op basis van het tarief per dag of uur dat wij hanteren met betrekking tot de ingezette personen en de bestede tijdseenheden. De aan ons verschuldigde bedragen zullen maandelijks en achteraf worden gefactureerd.

4.3 Een honorarium geldt niet automatisch ook voor toekomstige opdrachten.

Artikel 5 BETALING

5.1 Betaling van al onze facturen dient plaats te vinden binnen 7 dagen na factuurdatum, door bijschrijving van het verschuldigde bedrag op rekeningnummer NL93 KNAB 0257 1472 68 tnv EVMC2 te Voerendaal.

Bij overschrijding van deze termijn is aan ons een rente verschuldigd over het uitstaande bedrag van 5% per maand. Telkens na afloop van een maand wordt het bedrag waarover de rente wordt berekend, vermeerderd met de over die maand verschuldigde rente.

5.2 Daarnaast zijn wij gerechtigd van de opdrachtgever te vorderen alle gerechtelijke en buitenrechtelijke kosten die wij maken in vermand met zijn/haar tekortkoming in de nakoming van zijn/haar betalingsverplichtingen. Deze buitenrechtelijke kosten worden geacht ten minste gelijk te zijn aan 10% van het verschuldigde bedrag, met een minimum van €250,00.

Artikel 6 VOORTIJDIGE BEEINDIGING

6.1 De opdracht kan door beide partijen voortijdig worden beëindigd door middel van een schriftelijke opzegging, waarbij een minimum opzegtermijn van een maand in acht zal worden genomen. In geval van voortijdige beëindiging geschiedt facturering op basis van de stand van de door ons verrichte werkzaamheden op het moment van beëindiging.

6.2 Wij hebben tevens het recht de overeenkomst met onmiddellijke ingang zonder rechterlijke tussenkomst geheel of gedeeltelijk te beëindigen indien opdrachtgever tekort schiet in de nakoming van enige, op haar rustende verplichting (waaronder haar betalingsverplichtingen), opdrachtgever surseance van betaling vraagt, een faillissement verzoek wordt gedaan met betrekking tot de opdrachtgever of sprake is van zodanige feiten en omstandigheden dat wij redelijkerwijs moeten vrezen dat opdrachtgever niet in staat is c.q. zal zijn aan zijn/haar verplichtingen uit de overeenkomst te voldoen.

Artikel 7. VERPLICHTINGEN EN OPDRACHTEN

7.1 De opdrachtgever is gehouden kosteloos volledig medewerking aan de uitvoering van de opdracht te verlenen en ons al datgene dat daartoe benodigd is, ter beschikking te stellen. Dit houdt onder meer in, dat desgevraagd kosteloos een werkruimte ter beschikking wordt gesteld met passende voorzieningen, dat de medewerkers van de opdrachtgever gedurende de overeengekomen tijd kostelijk beschikbaar zijn voor de opdracht, alsmede inzage verlenen in alle gegevens die voor een goede uitvoering van de opdracht benodigd zijn.

7.2 Indien derden bij de uitvoering van de opdracht moeten worden ingeschakeld, is de opdrachtgever gehouden in alle redelijkheid mede te werken aan de totstandkoming van de overeenkomst met deze derde.

Artikel 8 ONZE VERPLICHTINGEN ALS OPDRACHTGEVER

8.1 Wij zullen naar beste weten en kunnen en met een goede vakkennis de opgedragen werkzaamheden uitvoeren, waarbij wij ons zullen inspannen het in de aanbieding omschreven eindresultaat te bereiken.

8.2 Wij dragen er zorg voor dat onze medewerkers zich zoveel mogelijk gedragen overeenkomstig de werk- en huisregels van de opdrachtgever/ het bedrijf waar onze medewerkers hun werkzaamheden verrichten, voor zover deze ons ter kennis zijn gebracht.

Artikel 9 AANSPRAKELIJKHEID

9.1 Wij zijn niet aansprakelijk voor directe, indirecte of andere schade of kosten en

behoudens en voor zover deze schade of kosten opzettelijk is/zijn veroorzaakt door ons, EVMC2, zelve.

9.2 Wanneer EVMC2 derden inschakelt in het kader van de overeengekomen werkzaamheden, zijn wij niet aansprakelijk voor tekortkomingen van deze derden. Wij zijn gerechtigd zonder voorafgaand overleg met opdrachtgever (mede) namens opdrachtgever een eventuele grond voor aansprakelijkheid of beperking daarvan van de zijde van ingeschakelde derde te accepteren.

9.3 Opdrachtgever zal EVMC2 vrijwaren tegen alle claims van derden die op enige

wijze verband houden met enige overeenkomst tussen opdrachtgever en EVMC2 en/of de (niet) uitvoering door EVMC2 van enige werkzaamheden ten behoeve van opdrachtgever.

9.4 Elke vordering jegens EVMC2 vervalt door het enkele verloop van 12 maanden. Deze termijn vangt aan op de dag volgende op de dag waarop wij het project hebben opgeleverd; of indien dat niet is gebeurd, de dag volgende op de dag waarop wij de werkzaamheden hebben beëindigd.

Artikel 10 OVERMACHT

10.1 Indien wij als gevolg van overmacht tijdelijk niet in staat zijn overeengekomen werkzaamheden uit te voeren, zijn wij gerechtigd zonder enige verplichting tot schadevergoeding of betaling van enig bedrag en onverminderd de ons verder toekomende rechten, de uitvoering van onze werkzaamheden op te schorten totdat de overmacht opleverende feiten of omstandigheden hebben opgehouden te bestaan.

10.2 Indien wij als gevolg van overmacht blijvend niet in staat zijn één of meerdere of alle overeengekomen werkzaamheden uit te voeren, zijn wij gerechtigd zonder enige verplichting tot schadevergoeding of betaling van enig bedrag en onverminderd de ons verder toekomende reden, de overeenkomst met onmiddellijke ingang geheel of gedeeltelijk te beëindigen.

10.3 Van overmacht is sprake, indien zich omstandigheden voordoen die de nakoming van enige verbintenis verhinderen, en die niet aan ons zijn toe te rekenen, zoals bijvoorbeeld stakingen, stagnatie bij toeleveranciers en fouten of vertragingen bij ingeschakelde derden.

10.4 De opdrachtgever is in alle gevallen gehouden het honorarium, de voorschotten en de kosten verband houdende met de reeds verrichte werkzaamheden alsmede de BTW aan ons te voldoen.

Artikel 11 GEHEIMHOUDING

11.1 Alle informatie en bedrijfs- of beroepsgeheimen die niet tot het publieke domein behoren welke door de partijen aan elkaar worden geopenbaard, worden geacht vertrouwelijk te zijn en zullen enkel in overleg met de wederpartij aan derden worden doorgegeven.

Artikel 12 INTELLECTUELE EIGENDOMMEN

12.1 Alle intellectuele eigendomsrechten blijven ons eigendom, behoudens voor zowel schriftelijk anders is overeengekomen. Wij blijven dus eigenaar van alle intellectuele eigendomsrechten ter zake van informatie, methodes, formules, technieken, processen, systemen en programma’s welke door of voor ons zijn ontwikkeld en welke worden verschaft of medegedeeld aan de opdrachtgever die terzake slechts een niet overdraagbaar gebruiksrecht heeft.

Artikel 13 TOEPASSELIJK RECHT

13.1 Op alle rechtsbetrekkingen tussen EVMC2 en opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing.

13.2 Alle geschillen voortvloeiend uit of verband hebbende met deze algemene voorwaarden of de overeenkomst(en) tussen EVMC2 en opdrachtgever zullen uitsluitend worden beslecht door de bevoegde rechter te Maastricht.

Artikel 14 TAAL

14.1 Deze algemene voorwaarden zijn opgesteld in de Nederlandse taal en vertaald in het Engels/ In geschillen met betrekking tot deze uitleg van deze algemene voorwaarden prevaleert de Nederlandse tekst.